Volební program SNK-Volyně v dolyně

Rádi bychom Vám představili volební program Volyně v dolyně, který vznikal téměř dva měsíce. Během této doby jsme debatovali mezi sebou i s lidmi z Volyně, zjišťovali finanční a lidské kapacity města Volyně a v ruce jsme tak třímali živý koncept, který se neustále upravoval až do současné podoby. Ta prezentuje pouze ty body, jež jsme schopni my a město realizovat (i když věřte, že naše myšlenky a nápady neznaly mnohdy mezí:-).

1. Rozvoj občanské společnosti
Chceme, aby se do života ve městě intenzivněji zapojovali občané, občanská sdružení a zájmové spolky, neboť právě oni mohou přinést nové pohledy a nápady pro rozvoj města. Nápady, které by jinak mohly zůstat nevyslovené kvůli každodenní rutině na městském úřadě. Vaše názory a snahy jsou rozhodně přínosem pro budoucí fungování města. Dále budeme podporovat a respektovat samostatnou činnost sdružení ve Volyni působících.

Budeme usilovat o:
— Město jako aktivního prostředníka v komunikaci mezi právnickými a fyzickými osobami.
— Maximálně otevřené a přehledné zadávání veřejných zakázek – snížíme
tak náklady města, zveřejněni všech veřejných zakázek na internetu,
osloveni co největšího okruhu firem při vypisování soutěži.
–Zvýšení využití a informovanosti o víceúčelovém veřejném prostoru
na radnici pro zájmovou činnost (kreativní dílny, místní sdruženi, maminky, senioři, kluby).
–Vstřícnost k petiční iniciativě.
–Vyslyšíme poradních hlasů průzkumů veřejného mínění vypsaných
k zásadním otázkám fungování města.
–Otevřené město (na čaj se zastupiteli, neformální setkávání s veřejnosti).


2. Rozvoj a podpora kulturního dědictví města Volyně a okolí spojené s turistikou

V podpoře kulturního dědictví a rozvoji turistiky shledáváme velice silný potenciál města Volyně a okolí. Malebné historické jádro města, okolní dominanty, jedinečné umístění a okolní pošumavská krajina jsou ideální kombinací pro turistiku. Je proto nutné rozvíjet a zvelebovat kulturní statky
a zvyšovat jejich vazbu na turistický ruch, který může nemalou měrou přispět k budoucímu rozvoji města.

Budeme podporovat:
— Aktivity současného vedeni muzea a kulturního centra.
— Oživeni dominant města – Andělíček (pouť, vycházková turistická stezka,
vánoční osvětleni), Malsička (důstojné a čisté okolí, využiti smuteční síně).
— Fungování koupaliště jako multifunkčního prostoru.
— Rozvoj sítě cyklostezek a vytvoření zázemí pro cyklisty.
— Vytvoření jednotného turistického informačního systému včetně přehledne mapy města a okolí.
–Vytvořeni videoprezentace města.
— Snahy o postupnou rekultivaci a zpřístupňování historických sklepů v domech v majetku města.

3. Důraz na smysluplný, logický a kvalitní urbanistický růst města Volyně a okolí
Posledních 50 letech nemá město Volyně jasně a citlivě zvolenou urbanistickou koncepci. Některé nově zastavované oblasti svou strukturou nekoresponduji s obrazem města, který se utvářel po staletí. Město mělo v minulých dobách výrazné osobnosti starající se o jeho růst a urbanisticky rozvoj. Poslední silnou vlnou v první polovině 20. stol. byli profesoři C.K. řemeslné a později Průmyslové školy. Budeme podporovat harmonicky růst města s důrazem na kvalitní urbanistická a architektonická řešení. Nelze se spokojit se současnými průměrnými výsledky ve městě, které v minulosti prošlo tak ojedinělým urbanistickým vývojem.

Zasadíme se o:
— Pečlivou a koncepční ochranu objektů a prostorů městské památkové zóny i dalších cenných staveb ve městě.
— Pomoc občanům při získávání finanční podpory pro údržbu a renovaci památkově chráněných soukromých objektů.
–Dokončeni a schválení nového územního plánu podporujícího především novou bytovou výstavbu.
— Nerozšiřování ploch rodinného bydlení do zátopových oblastí (viz současny návrh UP).
— Konzultace důležitých otázek rozvoje města s poradní skupinou urbanistů a
architektů.

4. Podpora ekologických projektů a aktivit v rámci města a okolí
Jednoznačně budeme podporovat ekologické aktivity a ochranu životního prostředí ve městě a okolí. Krásná pošumavská krajina je jedním z nejcennějších pokladů města Volyně a její potenciál nesmi byt zmařen.Také městská zeleň potřebuje ochranu a obnovu.

Zasadíme se o:
— Výstavbu moderního sběrného dvora s rozšířenou pracovní dobou.
— Rekultivaci okolí městského hřbitova se zaměřením na vybudovaní lesoparku.
— Vybudování informačních panelů k přírodní památce Na Opukách.
— Zajištění několika košů na tříděný odpad ve městě a na Ostrovci.

5. Podpora živé kultury a sportu
Kvalitní kulturní a sportovní akce musí být i nadále městem podporovaný, neboť bez nich by město zůstalo „mrtvé“.

Budeme podporovat:
–Pořádání tradičních i nových kulturních a sportovních akci, se kterými máme bohaté zkušenosti.
–Sportovní klaní „O pohár města Volyně“ ve fotbalu, hokeji, tenisu, volejbalu, pingpongu a dalších disciplinách.
–Informovanost o sportovních možnostech města Volyně (nabídka veřejných sportovišť, tenis, fotbal, lezecká stěna).
–Podpora alternativních sportů (rekultivace sportoviště v Bezručových sadech).
–Zimní sporty na hradčanském rybníku. Zajištění laviček během zimní sezóny.


6. Občanská vybavenost

Ne všechna města se mohou chlubit takovou občanskou vybavenosti, jaká
je ve Volyni. Proto je její udržitelnost, obnova, ale i rozšíření jednou z našich priorit.

Zasadíme se o:
–Získaní maximální podpory z kraje, ministerstev a Evropské unie podle aktuálně vypsaných grantových programů a dotaci.
–Vybudování a provoz městské internetové WIFI sítě, připojení nižší rychlosti pro občany a turisty zcela zdarma. Prioritou bude pokryti exponovaných míst: náměstí Svobody,
nádraží ČD, Ostrovec, koupaliště.
–Vybudování kanalizace a svodu dešťové vody v Černěticích.
–Opravu návsi v Račí.
–Dokončení obecního domku v Zechovicích.
–Vznik prodejny potravin ve stávající zástavbě k posilní konkurence.
–Rekultivaci letního kina.
–Rozšířeni městského mobiliáře o lavičky, odpadkové koše, stojany na kola.
–Dostupnost pytlíků na psí hovínka.
–Dovybavení dětského hřiště v Bezručových sadech.
žijeme pro město.

7. Podpora podnikání a drobných živnostníků
Vytvářet podmínky pro udržení a rozvoj obchodů a drobných volyňských
živnostníků. Podporovat jejich práci a výrobky

Zasadíme se o:
–Zviditelnění místních živnostníků pomocí reklamy na stránkách města
a na informačních plochách.
–Maximální využití tržnice pod kinem: prezentace místních výrobků,
pořádání trhů pro drobné pěstitele (tzv. přebytky z dvora), bleší trhy,
bazary.

Comments (2)

  • Eyjafjallajökull

    Plány jsou to pěkné, jen na ně mít finance. 🙂 Pokud by byly, tak už je minimálně polovina z prezentovaných myšlenek realizovaná.

    Odpovědět
  • Martin

    Eyjafjallajökull, já si tedy zase myslím, že v programu nejsou žádné megalomanské plány a že v horizontu čtyř let (délka mandátu) jsou realizovatelné. Respektive se chci zeptat, co konkrétně je podle Tebe nereálné?

    Odpovědět

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top