Proč jsme podali podnět k prohlášení sýpky a stodoly za kulturní památku ?

Proč jsme podali podnět k prohlášení sýpky a stodoly za kulturní památku ?

 • Domníváme se, že sýpka a stodola jako celek mají kulturní hodnotu, ale jelikož je to problematika složitá, oslovili jsme odborníky, aby o tom rozhodli.
 • Pokud se soubor sýpky a stodoly stane kulturní památkou, znásobí se šance na získání finančních zdrojů na revitalizaci. Většina dotačních programů je určena pouze kulturním památkám.

Co nám vadilo na záměru zbourat stodolu:

 • nesystematický přístup – nejdřív bourat, pak plánovat

S prostorem proluky a panského dvora je nutno pracovat koncepčně a s rozmyslem. Nejprve by se měla vypracovat územní studie, v druhém kroku architektonický ideový návrh.

Pokud se rozhodne, že stodola nemá kulturně historickou hodnotu a z konceptu revitalizace panského dvora se ukáže demolice smysluplnou,  pak samozřejmě nebudeme mít žádné námitky.

Volyně v Dolyně přislíbila připravit architektonický workshop nebo soutěž na tento prostor.
Příprav se ujala Ing. arch. V. Kovářová. – zde si s vedením města rozumíme, pan místostarosta přislíbil, že město nabídne finanční odměnu vítězi soutěže.

 • následné využití

Dle slov pana starosty  byl plán rozdělit pozemek na parcely, které by se měly po územní studii nabídnout lidem ke stavbě rodinných domů. Vítáme snahu alespoň usměrnit následnou výstavbu  územní studií, ovšem rezolutně odmítáme, aby se živé centrum města uzavřelo a nezůstalo veřejným prostranstvím, aby neplnilo funkci služeb.

Měli bychom zaměřit rozvoj města na zlepšení kvality života pro rodiny s dětmi, abychom si přitáhli nové obyvatele.

Měli bychom zlepšovat služby v oblasti turistického ruchu, máme na to dobrou lokalitu i architektonické dědictví. Rozvoj cestovního ruchu je dotován a podporován a nabízí nejen nové pracovní příležitosti, ale také zlepšení kvality života místních občanů. Aktivity, které nabídneme turistům, jsou v první řadě  pro občany Volyně. V centru města například nemáme prakticky žádnou zeleň.

 • nesouhlasné stanovisko krajského odborníka na památkové zóny

Vyjádření Národního památkového ústavu, územní pracoviště v Českých Budějovicích, které je obligatorním (to jest závazným)  podkladem pro MÚ, odbor stavební ve Strakonicích .

Cituji:
„Pokud jde o objekt stodoly, který je stavebně dle přiložené dokumentace v podstatě bez vážných poruch a vyžaduje pouze údržbu, zejména pak doplnění střešní krytiny, podokapních žlabů a svodů, tak nevidíme důvod pro její likvidaci.

Budova stodoly přirozeně uzavírá městskou památkovou zónu při pohledu z náměstí přes proluku a tvoří optickou bariéru mezi novodobou výstavbou a historickým jádrem města. Z výše uvedených důvodů, k relativně dobrému objektu a k tomu, že není v současné době potřeba uvolnit plochu, na které objekt stojí, jinému investičnímu záměru, spatřujeme tento požadavek na demolici objektu  minimálně předčasný. Vzhledem k výše uvedenému i skutečnosti, že účelem prohlášení památkové zóny je zajistit zachování kulturně historických a urbanisticko – architektonických hodnot, nepovažujeme navrhované odstranění stavby stodoly za opodstatněné, a to i z důvodů nežádoucího narušení urbanistické skladby sídla, které je zároveň popřením základních principů památkové ochrany MPZ, demolici stodoly tedy nedoporučujeme.“

 • rozporuplné stanovisko stavebního odboru  ve Strakonicích

Cituji:
Na základě místního šetření dospěl zdejší úřad k názoru, že hmota stodoly je v současné době nefunkční. Jakékoliv historické památkově chráněné prvky byly již odstraněny. V těsné blízkosti stodoly se v současné době nacházejí bytové domy, postavené v minulosti. I dle poznatků z místního šetření bude plocha po demolici garáží a stodoly sloužit v souladu s územním plánem k uvažované bytové zástavbě, ke které se zdejší úřad bude v souladu s památkovým zákonem vyjadřovat.

I když Národní památkový ústav nedoporučuje demolici stodoly, ve svém vyjádření neurčil dobu výstavby objektu stodoly a a ni z dostupných materiálů nelze určit historickou hodnotu objektu stodoly, proto zdejší úřad po zvážení veškerých dostupných materiálů, podkladů a vysvětlení vlastníka souhlasí s demolicí v současné době již nefunkční stodoly bez dalších podmínek.
Nicméně se ztotožňuje s názorem NPÚ, že budova stodoly přirozeně uzavírá městskou památkovou zónu při pohledu z náměstí přes proluku a tvoří optickou bariéru mezi novodobou výstavbou a historickým jádrem města a není v současné době potřeba uvolnit plochu, na které objekt stojí, jinému investičnímu záměru.”

(pozn. k tomuto vyjádření : Pokud je funkčnost hlavním hlediskem památkové ochrany, už bychom neměli většinů hradů a zámků… vyjádření kraje je
v odůvodnění pí. Ing. Rychtářové OBLIGATORNÍM podkladem. Pokud se ztotožňuji s názorem, jak mohu vydat stanovisko, které je jeho opakem?)

 • porušení vyhlášky

Dochází k rozporu se zněním vyhlášky JčKNV ze dne 19. 11. 1990 o památkových zónách a to v rozporu s podmínkami ochrany v nich.
Především v článku 1/1. „Účelem památkových zón je zajistit zachování historických a urbanisticko-architektonických hodnot vybraných historických jader při rozvoji těchto měst, aby jako organická součást životního prostředí sloužila kulturním výchovným, společenským hospodářským potřebám společnosti.“

Dále, také článku 3. „Předmětem ochrany a péče v památkových zónách jsou, a) Historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, b) Panorama památkové zóny a hlavní dominanty v blízkých i dálkových pohledech, e) Ostatní objekty v památkové zóně.“

Zcela zásadní rozpor nastává s Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy č. 73/2000 Sb. m. s., článek 4/2. Předmětná stodola totiž náleží k “chráněnému statku” podle této úmluvy se ČR zavázala předejít jejich znetvoření či demolici.

„2. předejde znetvoření, zchátrání nebo demolici chráněných statků. V tomto směru se každá Strana zavazuje, pokud tomu již tak neučinila, zavést legislativu, která:
a) vyžaduje příslušnému úřadu předložit jakýkoli plán na demolici nebo změnu památek, které jsou již chráněné, nebo se u nich vede ochranné řízení, jakož i jakýkoli plán, který ovlivňuje jejich okolí,
b) vyžaduje příslušnému úřadu předložit jakýkoli plán ovlivňující architektonický soubor nebo jeho část nebo místo, který obsahuje:
– demolici budov,
– výstavbu nových budov, a
– závažné změny, které se dotýkají charakteru architektonického souboru nebo místa,
c) povoluje, aby veřejné úřady požadovaly po majiteli chráněného statku, aby provedl práci, a nebo aby provedly takovou práci samy, pokud tak majitel neučiní,“

 • způsob projednávání

Hlasování o demolici na zastupitelstvu nepředcházelo žádné veřejné oznámení, projednání, článek ve zpravodaji ani na webových stránkách. ( Nutno podotknout, že v době zastupitelstva již běželo stavební řízení o odstranění stavby – tedy ještě bez mandátu zastupitelstva.)

 • volební slib

Na předvolební debatě jsme nadnesli téma brownfields –  historické prostory se rekonstruují, oživují, hledají se nová využití. Ve světě je to silný trend již celá desetiletí a v Čechách  roky. V Písku můžeme najít překrásně upravenou Sladovnu na muzeum, v Litomyšli je ze starého pivovaru kongresové centrum apod.
Volyně v Dolyně chápe adaptaci brownfields jako svůj předvolební slib, který tímto plníme. Všechny ostatní strany při debatě s námi v tomto ohledu souhlasili a nyní se tedy koalice chová v rozporu se svými přísliby.

 • blokace hledání různých řešení,
 • blokace diskuze

Nabízeli jsme vlastní síly na prozkoumání možností financování, oslovení případným investorů. Chtěli jsme odložit hlasování o demolici alespoň o dva měsíce do dalšího zastupitelstva. Náš návrh byl celou koalicí ihned odmítnut. Může se zdát, že nyní máme čas shánět dotace či investora. Ale dokud se nedozvíme, zda bude stodola památkou, je stále platné rozhodnutí o demolici.  A s rozhodnutím o demolici  jsou všechny žádosti o dotace či oslovení investorů nedůvěryhodné.

Budeme rádi za jakéklov Vaše názory a připomínky

Další články ke stodole naleznete v sekci “Co se děje ve městě” http://www.volynevdolyne.cz/category/co-se-deje-ve-meste/

(zobrazeno 111)

Comments (1)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top