Malé ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky práce finančního výboru

Finanční výbor (FV)je jedním z výborů, který podle legislativy našeho státu, musí být zřízen při každém obecním zastupitelstvu. V náplni jeho práce jsou některé povinné úkoly (např. rozpočet města nebo roční závěrečný účet a účetní závěrka) a dále hlídání hospodaření vedení města s veřejnými prostředky. Vzhledem k četnosti jednání (4-6 ročně)lze jen těžko postihnout všechny finanční toky v městském rozpočtu. Nicméně i přes časovou tíseň jsme se během uplynulých čtyř let mimo jiné podrobně zajímali o průběh vyšetřování špatného hospodaření v Mateřské škole Volyně, příspěvkové organizaci města, kde se výše škody vyšplhala na více než tři čtvrtě milionu korun (podrobnosti najdete v zápisech z jednání FV na webových stránkách města, www.volyne.eu).

Při jedné z kontrol FV jsme zjistili, že se z městského rozpočtu vydalo o mnoho více prostředků na realizaci akce Rekonstrukce stezky Stanislava Laciny – Andělíček než se na 100% dotaci sluší. Z celkového rozpočtu této akce (990 389 Kč) bylo městem zaplaceno 349 834 Kč, z čehož 119 080 Kč tvořily náklady na předprojektovou přípravu (projekt, podání žádosti a organizace výběrového řízení) a 230 754 Kč bylo vydáno na uhrazení nákladů v souvislosti s pokrácením dotace z důvodu nadhodnocení stavebních prací dle katalogu stavebních prací určeného pro tento dotační titul.

Od samého počátku jsme polemizovali rozhodnutí rady města a poté zastupitelstva o výši finančních prostředků vynaložených na zpracování projektu a podání žádosti o dotaci na zlepšení infrastruktury v Základní škole Volyně, příspěvkové organizaci města, kde náklady činily celkem 438 020 Kč (220 220 Kč projekt a 217 800Kč zpracování a podání žádosti), a které se nám zdály vzhledem k jiným projektům velmi vysoké. Argumentace, že obě tyto položky budou uznatelným nákladem projektu, padla v okamžiku, kdy projekt nebyl v poměrně složitém systému schvalování projektů IROP vybrán k realizaci, tudíž nelze ani jednu z těchto částek uplatnit jako uznatelný náklad projektu, a proto jde celá suma na vrub městu.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem členům FV, jmenovitě Olze Holoubkové, Marii Peškové, Janě Rabové, Pavle Žižkové, Ladislavu Burianovi a Josefu Capůrkovi, za čas věnovaný práci ve výboru a za jejich konstruktivní pracovní přístup.

 

Mgr. Jindřiška Černá, předsedkyně FV

(zobrazeno 60)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top