Pozvánku na seminář “ kotlíková dotace”

Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z  lokální ho vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji “ se uskuteční dne 9 . 1 2 . 2015 od 16:00 hodin v prostorách Městského úřadu ve Volyni , náměstí 41, Volyně .

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v rámci „kotlíkových dotací “ v Jihočeském kraji.  Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří budou „ kotlíkové dotace “ na Odboru evropských záležitostí přímo administrovat .

Co Kotlíková dotace nabízí

O Kotlíkovou dotaci si může zažádat pouze fyzická osoba, která je zároveň vlastníkem, resp. spoluvlastníkem nemovitosti, která je určena k bydlení. Pro podnikatele a firmy není Kotlíková dotace určena. Dotace je poskytována formou jednorázové investiční účelové podpory a příjemce dotace musí projekt realizovat na území příslušného kraje.

Do uznatelných nákladů patří nákup a instalace nového kotle, případně akumulační nádoby. Kotel pak musí splňovat předepsané maximální hodnoty emisí a minimální účinnost. Tyto parametry udává Metodický pokyn MŽP k definici nízkoemisního spalovacího zdroje a dále musí kotel na tuhá paliva splňovat minimálně 3. emisní třídu (nebo vyšší) dle ČSN EN 303-5. Poslední podmínkou je výběr pouze takového kotle, který je v době pořízení zapsán v Seznamu výrobků a technologií (SVT).

Občané, kteří o dotaci požádají, dostanou do čtyř měsíců od podání žádosti vyrozumění, zda jim finance na nový kotel budou poskytnuty, či nikoliv. Úspěšní žadatelé pak mají devět měsíců na to, aby zlikvidovali starý kotel, koupili a instalovali nový a předložili požadované doklady ke kontrole. Finance žadatelé obdrží na svůj účet do třiceti dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/10312-kotlikova-dotace-prehledne

Kolik peněz může žadatel získat?

Na každou žádost je možno získat až 150 000 Kč. Peníze je možno použít na nový zdroj tepla, který bude splňovat přísné evropské emisní normy. Dále na všechny položky související s montáží a rekonstrukcí strojovny kotelny. Ale i na opravu komínu opravu otopné soustavy apod.

Jaká je požadovaná spoluúčast žadatele?

V případě pořízení kotle spalující výhradně biomasu je požadovaná 20 % spoluúčast.

Při pořízení kotle na spalování uhlí + biomasy je požadovaná spoluúčast 25%

Při pořízení kotle spalující výhradně uhlí je požadovaná spoluúčast 30%

Bonus pro zvláště znečištěné oblasti je 5%.

Zdroj: http://vytapeni.tzb-info.cz/kotle-kamna-krby/10312-kotlikova-dotace-prehledne

(zobrazeno 166)

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top