Připomínky k návrhu zadání územního plánu Volyně

Připomínky Volyně v dolyně k návrhu zadání územního plánu Volyně

 Připomínka č. 1

 Oblast BR4 je ideální pro plochu doprovodné zeleně, v případě zástavby musí navazovat na tradiční strukturu sídla a na způsob rozšiřování sídla, které je konkrétně pro tuto oblast MPZ specifické, měla by v rámci možností používat hmotové a urbanistické formy blízké zdejší historické zástavbě a logicky navazovat na danou část zástavby bývalého židovského města.

 Připomínka č. 2

 Oblast BR24 a BR25 nejsou vhodné pro zástavbu rodinnými domky, jedná se o nedílnou součást MPZ. Zástavba v této oblasti musí splňovat architektonické požadavky kladené na novostavby v MPZ, musí navazovat na tradiční strukturu sídla a na způsob rozšiřování sídla. Měla by v rámci možností používat hmotové a urbanistické formy blízké zdejší historické zástavbě. Tato plocha je ideálně využitelná jako plocha Doprovodné Zeleně. Došlo by zde k výhodnému propojení náměstí svobody a zástavby z 20. stol.

Nacházejí se zde mimo jiné také dvě vzrostlé lípy pravděpodobně z poč. 19. stol.

 Připomínka č. 3

 Oblast BR27. Jedná o zahrady a sady patřící k dvorům  historických domů s čelní orientací do dolní části náměstí Svobody. Tyto nezastavěné plochy jsou součástí historické zástavby již od středověku. Změna funkce této plochy na plochu určenou pro jakoukoli zástavbu by byla silně proti logickému urbanistickému členění města. Zaplnění této plochy novodobou zástavbou by bylo silně nelogické a neestetické. Došlo by zde k nesmyslnému zhuštění zástavby a porušení přirozeného urbanistického růstu města. Tato plocha z hlediska památkového urbanismu jasně odpovídá tzv. Ploše Nezastavitelné.

 Připomínka č. 4

 Rozšíření působnosti MPZ o tyto architektonicky kvalitní stavby: budova volyňské Sokolovny čp. 383 , modernistickou vilu čp. 400 a areál Střední Průmyslové Školy čp. 440.

 Připomínka č. 5

 Připomínáme trvalý nesouhlas s variantou přeložky I/4 “modrá”, která nevratně zasahuje do krajinného rázu nejbližšího okolí města. Ve svém navrhovaném průběhu koliduje se zvažovaným záměrem Plochy bydlení -rodinné domy BR 10, BR 11, BR 30, jejichž potenciál tak dramaticky znehodnocuje.

 Připomínka č. 6

Zvažovaný záměr Plochy bydlení BR 16 leží částí území za hranicí stoleté vody a velká část za hranicí povodně 2002. Tato hranice však ještě není aktualizovaná (jak uváděno v zadání) s ohledem na poslední záplavy.  Lze předpokládat rozšíření hranice stoleté vody na větší část plochy BR 16. Myslíme si, že tato plocha není vhodná k zástavbě rodinnými domy.

 Připomínka č. 7

 Návrh zadání ÚP neobsahuje návrh na ÚSES.

 Připomínka č. 8

 Návrh zadání ÚP Volyně nenaplňuje požadavky na rozvoj území obce a zároveň nerespektuje doporučení návrhu územního plánu. A to zejména doporučení podpořit rekreační a turistické využívání krajiny. Naopak se domníváme, že přeložka silnice I/4 nevhodně zasahuje v okolí významných rekreačních a turistických míst – koupaliště a kaple Anděla strážce, které spadají do nemovitých kulturních památek.

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top