Stanovisko zástupce Volyně v dolyně o.s. k termickému zařízení TD 70

Dne 14. 10. 2010 proběhlo veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě ve věci označované jako Rekonstrukce kotelny. Mezi veřejností označované jako spalovna. Jedná se o žádost o vydání územního rozhodnutí o změně stavby a změně vlivu stavby na využití území. Záměrem žadatele je změnit užívání stavby – zřízení plynové kotelny, akumulačních nádrží a veřejností, městem a Sdružením za lepší životní prostředí kritizovaný provoz termického zařízení TD 70.

K účasti na jednání byli pozváni dotčení jednotlivci, občanská sdružení, město Volyně, žadatel a dotčené orgány státní správy a organizace (železnice, povodí Vltavy, E.ON, JČ kraj – odbor životního prostředí, MÚ Strakonice – odbor životního prostředí, rozvoje a územního plánování, hygienická stanice, hasiči, policie, drážní úřad.

V úvodu nás paní Kostková seznámila s problematikou rozhodování stavebního úřadu, která je konkrétně v této záležitosti výrazně komplikovaná nedostatky územního plánu města. Z řad účastníků jednání zazněly námitky, že akce se jmenuje “rekonstrukce kotelny” a že se tím zakrývá skutečný záměr – vybudování tzv. spalovny. Že se jedná o nekalé jednání a podvod. Do jaké míry je název akce nešťastná volba a do jaké záměr si netroufám odhadnout (požádal jsem pana Jakubce hned v dubnu 2008, kdy propukla veřejná diskuze, o informace, dostal jsem je a byl jsem se podívat na místě, bez žádných tajností). Nicméně z projektové dokumentace, ke které se vyjadřovaly dotčené orgány státní správy a dle které formulovaly stanoviska zcela jasně vyplývá celý záměr. A dotčené orgány záměr zřízení zařízení TD 70 ve svých závěrech berou v potaz.

Město Volyně zastoupené místostarostou ing. Valhodou nevidí v technologii procesu problém, myslí si, že je to bezpečné a moderní zařízení, nesouhlasí pouze s jeho umístěním v dané lokalitě.

Žadatel informoval, že v budově, o kterou se jedná, nebyla při povodních voda. Paní ing. Jankovcová informovala, že různé barvy se pálí při různých teplotách. Vyjádřila obavu o kvalitu ovzduší ve městě. Následovalo ohledání na místě, kterého jsem se neúčastnil z důvodů uvedených výše. Po ohledání se účastníci přesunuli do sálu MÚ a zaprotokoloval se záznam z jednání.

Za o.s. Volyně v dolyně jsem nevznesl proti projednávanému záměru žádnou námitku. Můj názor na bezpečnost termického čistícího zařízení TD 70 se opírá o základní znalost technologického procesu a o skutečnost, že identická zařízení fungují roky na mnoha místech ČR (Prostějov, Bořitov, Liberec). A znovu říkám, tak jako jsem odpovídal jednomu účastníkovi řízení, když se ptal, jestli se toho nebojím, že to bude otravovat moje děti, že tu v tom budeme žít: Ne , nebojím se toho. Naopak vítám to jako ekologické zařízení, jehož principem je recyklace zpracovávaných materiálů a bezpečná neutralizace jinak potenciálně nebezpečných organických barev. Můj názor umístění zařízení do staré průmyslové zóny vychází z přesvědčení, že revitalizace “brownfielsd” je jedinečné řešení, jak s touto zátěží vhodně naložit. Historicky se jedná o průmyslovou část města. Mohlo by vadit zintenzivnění dopravy v ulici Dr. Kafky, která vede ke koupališti, ale je věcí individuálního názoru, zda už teď není doprava příliš vysoká díky např. Britexu, Schaumanu. A dle mého názoru je rozhodně příliš vysoká, když jezdí velká část návštěvníků na koupaliště autem. S ohledem na cyklisty a děti je moc i jedno auto. Kdo bude arbitr a rozhodne kolik je příliš? Navíc jsem si jistý, že lze dohodou s provozovatelem dosáhnout toho, aby se transport materiálu odehrával ve vybraných hodinách (a pokud ne dohodou, tak vyhláškou města?) nebo ještě lépe po kolejích vlečkou.

Abych neprezentoval pouze své názory, bez znalosti reálií, oslovil jsem starosty obcí Bzenec a Bořitov, ve kterých termické pece provozují firmy KZ Průmyslové čištění a Atomo Projekt. Odpověď z Bořitova přepisuji v plném znění : ”Dobrý den. S provozem nemáme žádné problémy. Je umístněn v bývalém areálu zemědělského družstva cca 500 m od nejbližší obytné zástavby. Provoz funguje asi 5 let a prozatím nebyly žádné stížnosti, či pozorováno nějaké zněčištění životního prostředí. Co se týká exhalací jedná se o střední zdroj znečištění ovzduší opatřený odlučovačem a kontroly spadají pod orgány ochrany životního prostředí. S pozdravem Ing. Břetislav Tesař, starosta, Obec Bořitov.“

Principiálně svůj názor na celou problematiku opírám o důvěru v právní stát a jeho ochranné a regulační mechanismy, stejně jako ze zákonů vyplývající práva a povinnosti provozovatele. Nepředjímám nekalé úmysly a protiprávní jednání, nepropadám panice a nepodléhám tmářství a iracionalitě. Nebojím se otrávení vzduchu.

Nemám námitek, MUDr. Jan Kovář

P.S. Zahájí-li termické zařízení provoz, slibuji, že Volyně v dolyně bude pečlivě hlídat, zda instituce zodpovědné za kontrolování bezpečnosti provozu plní své povinnosti beze zbytku.

P.P.S. Dovoluji si na tomto místě vyzvat Sdružení občanů za zlepšení životního prostředí ke spolupráci na řešení aktuálních a tradičních problémů s ovzduším ve městě. Hovořím o lokálních topeništích, která jsou zákonem klasifikována jako malé zdroje znečištění a ve kterých často naši spoluobčané spalují látky nedokonale a neregulovaně je vypouštějí do našeho životního prostředí. Pojďme se dohodnout a společně zjednat nápravu. Zákon v tomhle na rozdíl od jiných zdrojů znečištění selhává.

P.P.S. Ve svém zápisu jsem vycházel jen z mé paměti, některé moje popisy a citace tak mohou být nepřesné. Jedno si ale pamatuji přesně. Paní Kostková vedla celou akci velice profesionálně a zcela korektně. Má moji úctu a obdiv, že udržela chladnou hlavu.

(zobrazeno 171)

Comments (4)

 • Artur Ropotamo

  Je tu ještě někdo, kdo vítá spalovnu uprostřed města jako “ekologické zařízení”? Ve Volyni to bude také 500 m od nejbližší obytné zástavby? Navíc v dolině…
  Snad jedinou výhodou může být, že ti, kteří obsadí zřízená “nová pracovní místa”, to nebudou mít daleko do práce, tedy budou-li místní.
  Pokud bych byl investor něčeho podobného, nenapsal bych text lépe.

  Odpovědět
 • Martin

  Není to spalovna. Když už ale lidi chtějí věci nazývat nepravými jmény, co tomu říkat rovnou krematorium? Nicméně se “spalovnou” problém nemám. a) ternická neleží (nebude ležet) uprostřed města; b) nejbližsí obytná zástavba je rozhodně méně jak 500 metrů a právě v té obytné zástavbě bydlí autor příspěvku i investor; zajímavé, že oni s tím problém nemají; c) od toho jsou tu průmyslové zóny, kterou bývalá mototechna bezesporu je; pokud bude zařízení splňovat předepsané limity není důvodu proti němu vystupovat; d) kromě vytvoření pracovních míst z toho poplyne i finanční příjem městu z daní provozující společnosti; e) jděte nyní v podvečer ulicemi města, tolik smradu a smogu co proletí komínama za jeden večer, jak lidi pálí v kotlích kdeco, nevydá termická pec za rok; f) pokud je mi známo, autor příspěvku není investorem

  Odpovědět
 • Artur Ropotamo

  a) Centrem města je tradičně náměstí. Kolik desítek metrů je spalovna vzdálena od náměstí Hrdinů?
  b) Že s tím problém nemají, je jen informace, která neřeší postoje jiných, kteří bydlí na obdobném místě a problém s tím mají. Kde jinde funguje podobný provoz v bezprostřední blízkosti obytné zóny?
  c)Průmyslové zóny jsou v pořádku, obvykle se v nich provozuje jiná průmyslová činnost než právě pálení.
  d)Kolik pracovních míst vyváží další potenciální zhoršení životního prostředí ve Volyni? Kolik pracovních míst spalovna přinese? Očekávat finanční příjem městu je značně odvážné a spekulativní. Hospodářské výsledky firem pana Jakubce za rok 2009 byly podle veřejných zdrojů následující: Queen Service -560 tis. Kč (prokura Jana Kotlíková, VvD), Mydar -775 tis. Kč.
  e)Samozřejmě souhlasím, lokální topeniště jsou velký problém, proč však přidávat další zdroj znečištění?
  f) Tvrzení, že autor je investor, v příspěvku nebylo obsaženo, čtěte pozorně.

  Spalovna dle mého soudu přináší městu jen negativa a rizika. Plusem je snad jen několik pracovních míst. Takovéto provozy jsou potřeba, patří však zcela mimo obytnou zástavbu a do míst s lepšími rozptylovými podmínkami. Svůj laický názor opírám o informace od docenta VŠCHT, který se celý profesní život zaobírá vypalováním. Bohužel, v podobných polemikách se nechce veřejně angažovat.

  Odpovědět
 • Jan Kovář

  Dobrý den.
  Budova, ve které má být umístěno zařízení je cca 200m od Náměstí Hrdinů.
  Identické zařízení funguje v blízkosti obytné zóny v Prostějově (http://www.kz-p.cz/kontakty_cz.html).
  Poměr přínos/riziko neumím kvantifikovat, domnívám se však, že riziko je menší, než (místy až hystericky) prezentované odpůrci.
  Pracovní místa přinese provoz asi 2.
  Odborné informace upřímně vítám, racionalizují diskusi. Nemáte prosím z VŠCHT nějaké materiály?

  Odpovědět

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top